Honig

 Blütenhonig cremig

 

1 kg   

CHF   24.00

 

500 g         

CHF   13.00

 

250 g            

CHF    7.50

 Waldhonig

 

1 kg   

CHF   24.00

 

500 g         

CHF   13.00

 

250 g            

CHF    7.50