Honig

 Blütenhonig cremig

 

1 kg   

CHF   26.00

 

500 g         

CHF   14.00

 

250 g            

CHF    8.00

 Waldhonig

 

1 kg   

CHF   26.00

 

500 g         

CHF   14.00

 

250 g            

CHF    8.00